Med hjärtat på rätt ställe

Linen Assistans är det lilla personliga assistansbolaget som prioriterar trivsel, närhet, välmående och en familjär känsla före något annat. Hos oss ska alla känna sig sedda och veta att vi finns för just dig – såväl kund som anhörig som anställd.

Vi som startat och driver Linen Assistans har över tjugo års erfarenhet av personlig assistans. Vår bakgrund med multihandikappade barn gör att vi har verklig inblick i och förståelse för vad assistans är och hur den ska fungera, ur alla perspektiv.

Alla människor har olika behov och förutsättningar och en viktig del av vårt åtagande är att se till att dessa uppfylls. Vårt mål är att den personliga assistansen blir personlig på riktigt.

Vi har ett genuint intresse av att faktiskt göra skillnad i och underlätta din vardag.

Våra policies och riktlinjer

För att säkerställa att de värderingar och den filosofi som Linen Assistans står bakom efterlevs, har vi tydliga riktlinjer och policies.

Personalpolicy

Syftet med personalpolicyn är att redovisa de synsätt och värderingar som ska prägla vårt agerande inom företaget.

MÅL
Vi ska i samverkan arbeta för att nå uppställda mål, utveckla verksamheten i enlighet med kunders behov samt tillgodose högt ställda krav på kvalitet och god arbetsmiljö.

SYNSÄTT
Vår främsta tillgång är medarbetarnas kompetens. Vår övertygelse är att alla vill göra ett gott arbete och att vi utvecklas genom att vars och ens skilda förutsättningar tas till vara. Genom delegering och samverkan ska vi aktivt delta i besluts- och utvecklingsprocesser.

MEDARBETARSKAP
För att vi ska vara en konkurrenskraftig organisation behövs allas insatser. Medarbetarskapet har sin utgångspunkt i individen och ska kännetecknas av ansvar, engagemang, öppenhet, lojalitet, initiativ och flexibilitet.

LEDARSKAP
Grundprinciper för vår organisation är styrning genom dialog om mål och resultat med ett ledarskap som är engagerat och synligt. Ledarskapet ska kännetecknas av att i samverkan skapa förutsättningar för allas delaktighet i verksamheten.

LÖN
Lönesättningen ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse så att verksamheten ständigt förbättras. Löneprofilen ska vara sådan att vi kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Arbetsmiljöpolicy

Vår målsättning är att de anställda alltid mår bra på sitt arbete. Detta uppnår vi genom ett medvetet aktivt arbetsmiljöarbete på alla nivåer.

En bra arbetsmiljö uppnår vi bl.a. genom kontinuerlig handledning, information, utbildning, fortbildning, utvecklingssamtal, dygnet runt jour.

Vi strävar efter att arbetsmiljöarbete bedrivs ute på de enskilda verksamheterna för att förebygga ohälsa, skada och olycksfall samt att Verksamhetschefen, kund & personal ansvariga, arbetsledare, skyddsombud och ergonomen ges möjlighet att hitta vägar för detta.
Här finns möjligheter till samverkan genom att dessa bildar en arbetsmiljögrupp och har regelbundna möten med information i arbetsmiljöfrågor för övrig personal.

Det är också viktigt att skyddsombuden ges möjlighet att arbeta uppsökande inom sitt område på verksamheten.

I planeringsarbete vid organisationsförändringar, nya lokaler, nya arbetssätt etc. kommer arbetsmiljögruppen in i ett tidigt skede samt när riskbedömningar görs.

Företaget strävar efter att minska riskerna vid våld och hot, stress och obekväma arbetsställningar.

Genom en klar delegering av arbetsmiljöarbetet tydliggör vi ansvaret och arbetsuppgifterna, vilket ökar kvaliteten och minskar handläggningstiden vid arbetsmiljöfrågor. I samband med delegeringar är det viktigt att de som mottar delegering har tillräcklig kompetens.

Det är viktigt att den enskilde arbetstagaren har innehåll och mening i sitt arbete och möjlighet att påverka sitt arbete, men också att var och en på en arbetsplats har ansvar för att arbetet präglas av omtanke, vänlighet och ömsesidig respekt gentemot varandra.

Vi bevakar och följer ständigt tillämplig arbetsmiljölagstiftning och andra krav.

Kvalitetspolicy

Vi vill vara kundens första val
Våra assistansanvändare och samhällets behov är grunden till vår verksamhet. Därför arbetar vi för att varje enskild person får en ökad livskvalité och får det stöd och trygghet som den behöver.

Vi sätter kunden i fokus
Vi sätter vår assistansanvändare i fokus och hjälper till att tydliggöra behoven. Vi anpassar vårt arbetssätt så att vi och våra tjänster möter dessa behov på kort och lång sikt.

Vi har utmanande mål och driver ständig förbättring
Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra assistansanvändare och medarbetares nöjdhet och kvaliteten i vårat uppdrag. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta kunderna, medarbetarnas och samhällets föränderliga behov.

Vi har hög kompetens
Vi har den kompetens som krävs för att möta våra assistansanvändares behov och krav. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

Vi tar ansvar
Vår yrkesstolthet gör att vi tar ett helhetsansvar för vårt uppdrag dels som anordnare och även som arbetsgivare. Därför ställer vi höga krav på oss själva och på våra utbildare, medarbetare och andra samarbetspartners. Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som möter behoven.

Genom vårt kvalitetsarbete, arbetar vi ständigt med att förbättra vår verksamhet och våra rutiner mot ökad kundtillfredsställelse.

Jämställdhetspolicy

För medarbetare på Linen Assistans ska arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter inte vara beroende av kön eller ursprung. Det ligger i Linen Assistans intresse att verka för en mångfald och ta tillvara på medarbetarnas olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper.

Genom detta skapar vi en kreativ och utvecklande arbetsmiljö som ökar förutsättningarna att uppnå ett optimalt resultat.

Engagemang

Vi strävar alltid efter att förbättra våra tjänster. Med en tät dialog och nära relation till assistansanvändaren utvecklas vi alltid.

Erfarenhet & kunskap

Vår personal och våra grundare har alla inblick och stor erfarenhet av LSS. I över tjugo år har vi samlat på oss den kunskap som behövs.

Kompetens

Våra kunder och vår personal är ryggraden i vår verksamhet. Därför erbjuder vi fortlöpande utbildning och kompetenssäkring.

Ett enkelt val!

• För dig som assistansberättigad
Vi på Linen Assistans förstår innebörden av självständighet och att alla människor är unika. Därför är det alltid dina önskemål och förutsättningar som är vårt uppdrag.

• Trygghet för dig som assistent
Våra assistenter är vår ryggrad. Därför är bra villkor, goda utbildningsmöjligheter, försäkringar och samarbetsavtal en självklarhet för oss.

• Alltid nära till hands
Det finns alltid en chef att tillgå dygnet runt om något skulle hända. Vi har också en av Sveriges bästa jurister inom området till vårt förfogande.

Med hjärtat på rätt ställe, ett brinnande engagemang, lång erfarenhet och lyhördhet så erbjuder vi assistans med högsta kvalitet.