Personuppgiftspolicy för Linen Assistans AB

Behandling av personuppgifter

Linen Assistans AB med org.nr. 559189-5668 är ansvariga för behandling av dina personuppgifter. För oss är det en självklarhet att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler. Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte. Vi respekterar alla besökare till vår webbplats och vi behandlar din information på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och –rådets förordning nr 2016/679, även kallad GDRP – General Data Protection Regulation.)

Personuppgiftspolicyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

I följande vill Linen Assistans med denna personuppgiftspolicy visa tydligt och överskådligt hur vi hanterar dina personuppgifter.


Begreppsförklaring

Personuppgift: En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrerad: Den som personuppgiften avser, det vill säga den fysiska personen som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller inte – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.


Dataskyddsansvariga

Styrelsen och verksamhetsansvarig My Bergström ansvarar för att behandlingen av personuppgifter i Linen Assistans sker i enlighet med GDPR. My Bergström fastställer tillsammans med jurist årligen att GDPR-policyn uppdateras vid behov.

Linen Assistans styrelse ansvarar för att hålla i processen kring årlig uppdatering av GDPR-policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

GDPR-policyn har Linen Assistans styrelseledamöter, VD och medarbetare åtagit sig att följa.

När du fyller i och skickar in formuläret, godkänner du också att vi tillfälligt lagrar dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna återkoppla till dig i ditt ärende. 


Rättsligt krav

Linen Assistans följer GDPRs principer i sin behandling av personuppgifter som uppställer krav på laglighet, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, korrekthet, lagringsminimering, integritet och konfidentialitet.

Linen Assistans uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i behandlingsregistret.

Linen Assistans följer upp och utvärderar behandlingen av personuppgifter minst en gång årligen.


Personuppgiftsbehandling

Linen Assistans behandlar kunders personuppgifter för att kunna uppfylla sina förpliktelser enligt avtal. Linen Assistans sparar endast de personuppgifter som är relevanta för att kunna tillvarata sina kunders rättsliga intresse. När en kund avslutar sitt samarbete med Linen Assistans sparas endast personuppgifter Linen Assistans behöver för att uppfylla sina förpliktelser enligt arbetsrättslig reglering.

Linen Assistans behandlar anställdas personuppgifter för att kunna uppfylla sina förpliktelser som arbetsgivare i enlighet med anställningsavtalet och gällande rätt. Uppgifter för hantering av löner, skatt och sociala avgifter lagras i enlighet med arbetsrättslig reglering och bokföringslagen.

Linen Assistans gallrar bort e-postmeddelanden löpande efter att meddelandet har hanterats, såvida meddelandet inte är relevant att lagra för att Linen Assistans ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt avtal.

Enligt GDPR har du rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. För det fall du önskar få ut sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till Linen Assistans. Begäran ska skickas in underskriven av dig per post.


Behandling av personuppgifter som kräver samtycke

För att Linen Assistans ska kunna ta emot kontaktuppgifter från anhöriga till anställda krävs samtycke från den anhörige. Samtycket ska lämnas skriftligen och det föreligger alltid rätt att återkalla lämnat samtycke.

Linen Assistans sparar inte personuppgifter som förekommit i samband med anställningsförfaranden.

Incidentrapportering
Eventuella incidenter rörande hanteringen av personuppgifter som Linen Assistans behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till verksamhetsansvarig My Bergström. My Bergström ska utan onödigt dröjsmål och senast 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

När du fyller i och skickar in formuläret, godkänner du också att vi tillfälligt lagrar dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna återkoppla till dig i ditt ärende.